Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.lingerieenzo.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Lingerie&Zo. Deze voorwaarden zijn met name van toepassing op door Lingerie&Zo aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan haar kopers. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Lingerie&Zo zijn vrijblijvend en Lingerie&Zo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. 
2.2 Lingerie&Zo kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Lingerie&Zo kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele type- of zetfouten. 
2.3. Een overeenkomst met Lingerie&Zo komt tot stand na acceptatie van een bestelling. Lingerie&Zo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

Artikel 3 - Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door Lingerie&Zo met u is overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzend- of bezorgkosten en inclusief BTW. 
3.2 Betaling is mogelijk via iDeal, DIRECTebanking/SofortBanking, vooruitbetaling per bank of betalen bij afhalen. Lingerie&Zo gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen (in geval van iDeal, DIRECTebanking/ SofortBanking of vooraf overmaken). 
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lingerie&Zo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten / activiteiten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Artikel 4 - Levering 
4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres. U kunt eventueel uw bestelling afhalen bij Lingerie&Zo (aan de deur). Hierbij vervallen uiteraard de verzendkosten. Dit kan uitsluitend na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u ons mailen: info@lingerieenzo.nl of u kunt telefonisch een afspraak maken: 06 13441170 
4.2 De door Lingerie&Zo op de website opgegeven levertijden zijn indicatief. Artikelen die direct op voorraad zijn worden -indien vóór 15.00 uur besteld- dezelfde dag verstuurd. Indien niet direct op voorraad wordt een leveringstermijn van 5-10 werkdagen aangehouden. Bij overschrijding van een levertijd van dertig (30) dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan Lingerie&Zo te sturen. Eventuele reeds door u betaalde bedragen worden in dat geval binnen zeven (7) dagen na kennisgeving aan u geretourneerd. 
4.3 Wij reserveren uw bestelling gedurende 7 dagen. Mocht uw betaling dan niet binnen zijn, dan sturen wij u een (herinnerings-)email. Wanneer wij binnen 7 dagen geen reactie ontvangen, worden de producten weer te koop aangeboden op de site. 
4.4 De levering van de producten geschiedt uitsluitend in Nederland, België en Duitsland. 

Artikel 5 - Ruilingen 
5.1 Artikelen kunnen binnen 7 dagen na levering worden geruild, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Ruilen UITSLUITEND na schriftelijk (e-mail) contact met vermelding van ordernummer. 
De kosten en het risico van verzending komen voor rekening van de koper. 
Op het moment dat Lingerie&Zo uw retourartikel heeft ontvangen, ontvangt u een e-mail en wordt het nieuwe artikel verzonden. De verzendkosten van het ruilartikel zijn alléén voor de eerste ruiling voor rekening van Lingerie&Zo. Indien het artikel voor de tweede maal geruild dient te worden, vraagt Lingerie&Zo een bijdrage in de verzend- en handlingskosten van 3,95/brievenbuspost of 4,95 euro/brievenbuspakket of standaard basispakket. 
Behoudt u artikelen maar komt uw bestelling onder 100 euro, dan wordt alsnog de bijdrage van de eerdere verzendkosten ingehouden, zijnde 3,95 of 4,95 euro. 

Artikel 6 - Conformiteit en garanties 
6.1. Lingerie&Zo zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde artikel te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Lingerie&Zo verklaart dat de artikelen die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het artikel zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Lingerie&Zo en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Gegevens met betrekking tot het artikel zoals de afmetingen en de kleur op de internetsite van Lingerie&Zo gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit. 
6.2 De koper is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen (waaronder wasvoorschriften) van Lingerie&Zo en/of de fabrikant op te volgen. Lingerie&Zo kan niet instaan voor de deugdelijkheid van het artikel indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd. 
6.3 Een koper die beroep doet op conformiteit, zal (het) betreffende artikel(en) ter beschikking van Lingerie&Zo stellen, zodat Lingerie&Zo het beroep van de koper kan beoordelen. 
6.4 Indien de koper met een beroep op conformiteit van Lingerie&Zo verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Lingerie&Zo, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een vergoeding. 
6.5 Lingerie&Zo staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van het artikel zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de koper of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. 
6.6 Op het geleverde artikel garandeert Lingerie&Zo nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van de geleverde artikel aan Lingerie&Zo verstrekte garantie. Iedere garantie vervalt indien de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde artikel verricht of laat verrichten, of indien de koper het geleverde artikel voor een ander dan normaal doeleinde gebruikt. 

Artikel 7 - Klachten 
7.1 U dient het geleverde artikel op het moment van de levering te onderzoeken of het aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, brengt u Lingerie&Zo daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk of per e-mail op de hoogte. 
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper. 
7.3 Lingerie&Zo zal bij een gegronde klacht* binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het door de koper betaalde bedrag (minus de verzendkosten van de heenzending) terugstorten, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels. *Er is geen garantie op in de wasmachine gewassen bh`s (zoals beugels die uitsteken of gebroken zijn). 
7.4 De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/ of via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Artikel 8 Wet Koop op afstand / herroepingsrecht 
8.1 In verband met de Wet Koop op afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn van veertien (14) werkdagen worden gegeven, binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgaaf van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q. terug te zenden aan Lingerie&Zo. De retourzending dient u vooraf via e-mail te melden aan info@lingerieenzo.nl met uw naam, uw bankrekeningnummer en het factuurnummer, óf via het herroepingsformulier onderaan deze pagina, welke u kunt printen en invullen of mailen. 
8.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Lingerie&Zo zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door koper aan Lingerie&Zo betaalde bedrag. 
8.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper. 
8.4 Behoudt u artikelen maar komt uw bestelling door retournering van (een) enkel(e) artikel(en) onder 100 euro, dan wordt alsnog de bijdrage van de eerdere niet betaalde verzendkosten ingehouden, zijnde 3,95 of 4,95 euro. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
9.1 Lingerie&Zo is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de artikelen (geleverd en) verkocht door Lingerie&Zo. 
LINGERIE&ZO IS EVENMIN AANSPRAKELIJK NOCH VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN NA VERZENDING DOOR PostNL. De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbuspost of BasisPakketPost. Mocht de koper dit risico willen verminderen, dan kiest de koper voor aangetekende verzending. Hier zijn extra kosten mee gemoeid, welke dienen te worden overgemaakt. 
9.2 Lingerie&Zo sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Lingerie&Zo, waaronder de website, door een derde. 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
10.1 Lingerie&Zo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
10.2 Een door Lingerie&Zo, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Lingerie&Zo blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan en het artikel naar de koper overgaat op het moment van aflevering. 

Artikel 12 - Overmacht 
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lingerie&Zo kan worden gevraagd. 
12.2 Lingerie&Zo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan de koper Lingerie&Zo niet tot schadevergoeding aanspreken. 

Artikel 13 
13.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De koper kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen. 
13.2 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Lingerie&Zo, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Lingerie&Zo niet gelieerd is. 

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 15 
15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lingerie&Zo worden aangepast. Download hier de Algemene voorwaarden als PDF bestand

Download het herroepingsformulier:  nl_nl_2_Herroepingsformulier.pdf

         Herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan 
Lingerie&Zo
Schout van Doernestraat 8
5237 WH ‘s-HERTOGENBOSCH
info@lingerieenzo.nl
06-13441170

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van het/de volgende artikel(en) herroep:

 

Besteld op (DD-MM-YYYY):                                  Ordernummer:

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

Naam consument:  

 

Adres consument: 

 

IBAN Rekeningnummer consument:

 

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): 

 

 Datum (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.lingerieenzo.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Lingerie&Zo. Deze voorwaarden zijn met name van toepassing op door Lingerie&Zo aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan haar kopers.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Lingerie&Zo zijn vrijblijvend en Lingerie&Zo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Lingerie&Zo kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Lingerie&Zo kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele type- of zetfouten.
2.3. Een overeenkomst met Lingerie&Zo komt tot stand na acceptatie van een bestelling. Lingerie&Zo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door Lingerie&Zo met u is overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzend- of bezorgkosten en inclusief BTW.
3.2 Betaling is mogelijk via iDeal, DIRECTebanking/SofortBanking, vooruitbetaling per bank of betalen bij afhalen. Lingerie&Zo gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen (in geval van iDeal, DIRECTebanking/ SofortBanking of vooraf overmaken).
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lingerie&Zo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten / activiteiten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 - Levering
4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres. U kunt eventueel uw bestelling afhalen bij Lingerie&Zo (aan de deur). Hierbij vervallen uiteraard de verzendkosten. Dit kan uitsluitend na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u ons mailen: info@lingerieenzo.nl of u kunt telefonisch een afspraak maken: 06 13441170
4.2 De door Lingerie&Zo op de website opgegeven levertijden zijn indicatief. Artikelen die direct op voorraad zijn worden -indien vóór 15.00 uur besteld- dezelfde dag verstuurd. Indien niet direct op voorraad wordt een leveringstermijn van 5-10 werkdagen aangehouden. Bij overschrijding van een levertijd van dertig (30) dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan Lingerie&Zo te sturen. Eventuele reeds door u betaalde bedragen worden in dat geval binnen zeven (7) dagen na kennisgeving aan u geretourneerd.
4.3 Wij reserveren uw bestelling gedurende 7 dagen. Mocht uw betaling dan niet binnen zijn, dan sturen wij u een (herinnerings-)email. Wanneer wij binnen 7 dagen geen reactie ontvangen, worden de producten weer te koop aangeboden op de site.
4.4 De levering van de producten geschiedt uitsluitend in Nederland, België en Duitsland.

Artikel 5 - Ruilingen
5.1 Artikelen kunnen binnen 7 dagen na levering worden geruild, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Ruilen UITSLUITEND na schriftelijk (e-mail) contact met vermelding van ordernummer.
De kosten en het risico van verzending komen voor rekening van de koper.
Op het moment dat Lingerie&Zo uw retourartikel heeft ontvangen, ontvangt u een e-mail en wordt het nieuwe artikel verzonden. De verzendkosten van het ruilartikel zijn alléén voor de eerste ruiling voor rekening van Lingerie&Zo. Indien het artikel voor de tweede maal geruild dient te worden, vraagt Lingerie&Zo een bijdrage in de verzend- en handlingskosten van 3,95/brievenbuspost of 4,95 euro/brievenbuspakket of standaard basispakket.
Behoudt u artikelen maar komt uw bestelling onder 100 euro, dan wordt alsnog de bijdrage van de eerdere verzendkosten ingehouden, zijnde 3,95 of 4,95 euro.

Artikel 6 - Conformiteit en garanties
6.1. Lingerie&Zo zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde artikel te laten beantwoorden aan de overeenkomst. Lingerie&Zo verklaart dat de artikelen die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het artikel zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door Lingerie&Zo en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Gegevens met betrekking tot het artikel zoals de afmetingen en de kleur op de internetsite van Lingerie&Zo gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit.
6.2 De koper is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen (waaronder wasvoorschriften) van Lingerie&Zo en/of de fabrikant op te volgen. Lingerie&Zo kan niet instaan voor de deugdelijkheid van het artikel indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd.
6.3 Een koper die beroep doet op conformiteit, zal (het) betreffende artikel(en) ter beschikking van Lingerie&Zo stellen, zodat Lingerie&Zo het beroep van de koper kan beoordelen.
6.4 Indien de koper met een beroep op conformiteit van Lingerie&Zo verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van Lingerie&Zo, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een vergoeding.
6.5 Lingerie&Zo staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van het artikel zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de koper of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.
6.6 Op het geleverde artikel garandeert Lingerie&Zo nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van het geleverde artikel aan Lingerie&Zo verstrekte garantie. Iedere garantie vervalt indien de koper zelf wijzigingen of reparaties aan het geleverde artikel verricht of laat verrichten, of indien de koper het geleverde artikel voor een ander dan normaal doeleinde gebruikt.

Artikel 7 - Klachten
7.1 U dient het geleverde artikel op het moment van de levering te onderzoeken of het aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, brengt u Lingerie&Zo daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.
7.3 Lingerie&Zo zal bij een gegronde klacht* binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het door de koper betaalde bedrag (minus de verzendkosten van de heenzending) terugstorten, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels. *Er is geen garantie op in de wasmachine gewassen bh`s (zoals beugels die uitsteken of gebroken zijn).
7.4 De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/ of via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 8 Wet Koop op afstand / herroepingsrecht
8.1 In verband met de Wet Koop op afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn van veertien (14) werkdagen worden gegeven, binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgaaf van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q. terug te zenden aan Lingerie&Zo. De retourzending dient u vooraf via e-mail te melden aan info@lingerieenzo.nl met uw naam, uw bankrekeningnummer en het factuurnummer, óf via het herroepingsformulier onderaan deze pagina, welke u kunt printen en invullen of mailen.
8.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Lingerie&Zo zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door koper aan Lingerie&Zo betaalde bedrag.
8.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.
8.4 Behoudt u artikelen maar komt uw bestelling door retournering van (een) enkel(e) artikel(en) onder 100 euro, dan wordt alsnog de bijdrage van de eerdere niet betaalde verzendkosten ingehouden, zijnde 3,95 of 4,95 euro.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Lingerie&Zo is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de artikelen (geleverd en) verkocht door Lingerie&Zo.
LINGERIE&ZO IS EVENMIN AANSPRAKELIJK NOCH VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN NA VERZENDING DOOR PostNL. De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbuspost of BasisPakketPost. Mocht de koper dit risico willen verminderen, dan kiest de koper voor aangetekende verzending. Hier zijn extra kosten mee gemoeid, welke dienen te worden overgemaakt.
9.2 Lingerie&Zo sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Lingerie&Zo, waaronder de website, door een derde.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie
10.1 Lingerie&Zo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door Lingerie&Zo, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
11.1 Lingerie&Zo blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan en het artikel naar de koper overgaat op het moment van aflevering.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lingerie&Zo kan worden gevraagd.
12.2 Lingerie&Zo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan de koper Lingerie&Zo niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13
13.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De koper kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen.
13.2 De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Lingerie&Zo, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Lingerie&Zo niet gelieerd is.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15
15.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lingerie&Zo worden aangepast.


Herroepingsformulier
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
Lingerie&Zo
Schout van Doernestraat 8
5237 WH ‘s-HERTOGENBOSCH
info@lingerieenzo.nl
06-13441170

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van het/de volgende artikel(en) herroep:

Besteld op (DD-MM-YYYY): Ordernummer:

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

Naam consument:

Adres consument:

IBAN Rekeningnummer consument:

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


Datum (DD-MM-YYYY):(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • Lingerie&Zo
  • Kadoservice
  • Lingerieparty
  • www.mijnwebwinkel.nl
  • WebwinkelWijzer
  • SofortBanking
  • Veilig betalen via iDeal
  • PostNL

Archief gastenboek

Archief gastenboek

© 2006 - 2024 LINGERIE&ZO | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel