Navigatie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.lingerieenzo.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Lingerie&Zo. Deze voorwaarden zijn met name van toepassing op door Lingerie&Zo aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan haar kopers.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Lingerie&Zo zijn vrijblijvend en Lingerie&Zo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Lingerie&Zo kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Lingerie&Zo kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele type- of zetfouten.
2.3. Een overeenkomst met Lingerie&Zo komt tot stand na acceptatie van een bestelling. Lingerie&Zo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door Lingerie&Zo met u is overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzend- of bezorgkosten en inclusief BTW.
3.2 Betaling is mogelijk via iDeal, DIRECTebanking/SofortBanking, vooruitbetaling per bank of betalen bij afhalen. Lingerie&Zo gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen (in geval van iDeal, DIRECTebanking/SofortBanking of vooraf overmaken).
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Lingerie&Zo gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten / activiteiten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 - Levering
4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres. U kunt eventueel uw bestelling afhalen bij Lingerie&Zo. Hierbij vervallen uiteraard de verzendkosten. Dit kan uitsluitend na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u ons mailen:
info@lingerieenzo.nl of u kunt telefonisch een afspraak maken: 06 13441170
4.2 De door Lingerie&Zo op de website opgegeven levertijden zijn indicatief. Er wordt een leveringstermijn van drie (3) werkdagen aangehouden, behoudens in geval een artikel niet op voorraad is. Bij overschrijding van een levertijd van dertig (30) dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Lingerie&Zo te sturen. Eventuele reeds door u betaalde bedragen worden in dat geval binnen zeven (7) dagen na kennisgeving aan u geretourneerd.
4.3 Wij reserveren uw bestelling gedurende 7 dagen. Mocht uw betaling dan niet binnen zijn, dan sturen wij u een (herinnerings-)email. Wanneer wij binnen 7 dagen geen reactie ontvangen, worden de producten weer te koop aangeboden op de site.
4.4 De levering van de producten geschiedt uitsluitend in Nederland, België en Duitsland.

Artikel 5 - Ruilingen
5.1 Artikelen kunnen binnen veertien (14) dagen na levering worden geruild, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Ruilen UITSLUITEND na schriftelijk (e-mail) contact met vermelding van ordernummer.
De kosten en het risico van verzending komen voor rekening van de koper.
Op het moment dat Lingerie&Zo uw retourartikel heeft ontvangen, ontvangt u een e-mail en wordt het nieuwe artikel verzonden. De verzendkosten van het ruilartikel zijn wederom voor rekening van de koper.

Artikel 6 - Klachten
6.1 U dient het geleverde artikel op het moment van de levering te onderzoeken of het aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, brengt u Lingerie&Zo daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
6.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.
6.3 Lingerie&Zo zal bij een gegronde klacht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het door de koper betaalde bedrag terugstorten, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.
6.4 De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/ of via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Artikel 7 Wet Koop op afstand / herroepingsrecht
7.1 In verband met de Wet Koop op afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn van veertien (14) werkdagen worden gegeven, binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgaaf van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q. terug te zenden aan Lingerie&Zo. De retourzending dient u vooraf via e-mail te melden aan info@lingerieenzo.nl met uw naam, uw bankrekeningnummer en het factuurnummer, óf via het herroepingsformulier onderaan deze pagina, welke u kunt printen en invullen of mailen.

7.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Lingerie&Zo zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) dagen van het door koper aan Lingerie&Zo betaalde bedrag.
7.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 Lingerie&Zo is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de artikelen (geleverd en) verkocht door Lingerie&Zo.
LINGERIE&ZO IS EVENMIN AANSPRAKELIJK NOCH VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN NA VERZENDING DOOR PostNL. De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbuspost of BasisPakketPost. Mocht de koper dit risico willen verminderen, dan kiest de koper voor aangetekende verzending.
8.2 Lingerie&Zo sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Lingerie&Zo, waaronder de website, door een derde.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie
9.1 Lingerie&Zo staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door Lingerie&Zo, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
10.1 Lingerie&Zo blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan en het artikel naar de koper overgaat op het moment van aflevering.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lingerie&Zo kan worden gevraagd.
11.2 Lingerie&Zo heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan de koper Lingerie&Zo niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12
12.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De koper kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen.
12.2. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Lingerie&Zo, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Lingerie&Zo niet gelieerd is.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 - Privacy Policy
14.1 Lingerie&Zo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Lingerie&Zo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Lingerie&Zo gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, faktuur- en/of afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw bestelling en over speciale aanbiedingen en acties, wanneer u zich hebt aangemeld voor de Nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door middel van een email.
Lingerie&Zo zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw vermelding en/of advertentieopdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 15 - Cookies
15.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Lingerie&Zo gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Lingerie&Zo geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Lingerie&Zo, dan kunt u kontakt met ons opnemen.

Artikel 16
16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Lingerie&Zo worden aangepast.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: Lingerie&Zo, Looierij 49, 5142 HN Waalwijk – info@lingerieenzo.nl


Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep

— Besteld op …………………/Ontvangen op ………………………

— Ordernummer/Factuurnummer: ………………

— Naam consument ………………………………………………………………………

— Adres consument ………………………………………………………………………

— Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


………………………………


— Datum ………………………………


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

Vittoria gel bh 80A € 49,95 € 31,95

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

 • 05-04-2018 - Ik ben heel blij met jullie, want ik kan de...  lees meer
 • 09-02-2018 - Wat een super webwinkel! Nog net voor de vakantie stress...  lees meer
 • 14-10-2017 - Prachtige, zeer fijn zittende (!!!) BH's van het merk Lisca...  lees meer
Plaats een bericht
 • Lingerie&Zo
 • Kadoservice
 • Lingerieparty
 • www.mijnwebwinkel.nl
 • WebwinkelWijzer
 • SofortBanking
 • Veilig betalen via iDeal
 • PostNL
 • MkbOK keurmerk
© 2006 - 2018 LINGERIE&ZO | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals bij Allebedrijvenin..... Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.